اعلام نتایج تجربیات برتر دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس متوسطه نظریاحتراما با توجه به برگزاری دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس متوسطه نظری در بخش تجربیات برتر، در مرحله کشوری خانم معصومه عباسی دبیر فیزیک ناحیه 2 و آقای مقصود عباسی دبیر عربی ناحیه 1حائز رتبه های برتر شده اند.


| تعداد بازدید: 931