برنامه عملیاتی گروه های آموزشی دروس متوسطه نظری


احتراما برنامه عملیاتی گروه های آموزشی دروس متوسطه نظری به پیوست ایفاد می گردد. مقتضی است با دانلود برنامه های استانی نسبت به ارائه برنامه عملیاتی منطقه ای و ارسال به این اداره کل تا پایان مهر ماه اقدام لازم معمول گردد.


| تعداد بازدید: 932