جشنواره زیست فناوری
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
برگزاری مسابقه ملی مجازی نجوم
فراخوان دومین جشنواره دانش آموزی دریا
   

رئیس اداره تکنولوژی و گروههای  آموزشی       تلفن : 33133390

...  

    کارشناس گروه های آموزشی متوسطه اول  فنی و کاردانش       تلفن : 33449600

...  

کارشناس گروه های آموزشی متوسطه نظری رابط پژوهشسراهای دانش آموزی استان   تلفن: 33449600

...