رئیس اداره تکنولوژی و گروههای  آموزشی       تلفن : 33133390

...  

    کارشناس گروه های آموزشی متوسطه اول  فنی و کاردانش       تلفن : 33449600

...  

  کارشناس گروه های آموزشی متوسطه نظری رابط پژوهشسراهای دانش آموزی استان   تلفن: 33449600

...  
   
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
برگزاری مسابقه ملی مجازی نجوم
فراخوان دومین جشنواره دانش آموزی دریا
جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره اول متوسطه
مسابقات آزمایشگاهی